„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2019

URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym Przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy i parteru na cele gastronomiczne i handlowe realizowanej w ramach operacji pn.
„Rozwój firmy URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych, lokalu do wynajmu na cele gastronomiczne i sklepu firmowego w Dukli.”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 311 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. ZAMAWIAJĄCY

URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC
Adres: Wrocanka 193, 38-204 Tarnowiec
tel. 13 44 243 61

Adres strony internetowej: http://www.masarniawrocanka.pl/
NIP: 6851309083

2. SŁOWNICZEK

2.1

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:
Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy i parteru na cele gastronomiczne i handlowe w niżej wymienionym zakresie:
1. Roboty wstępne i wyburzeniowe
2. Roboty ziemne
3. Stan zero
4. Stan surowy otwarty
5. Stan surowy zamknięty
6. Wykończenie zewnętrzne
7. Instalacje wewnętrzne
8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne
9. Zagospodarowanie terenu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego „Przedmiar robót”, załącznik nr 4 „Projekt budowlany” do zapytania ofertowego.
Przedmiotowy budynek objęty jest nadzorem konserwatorskim.
Podstawa opracowania oferty:
Podstawą opracowania oferty jest przedmiar robót oraz projekt budowlany załączone do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.
Sposób obliczenia ceny.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z przedmiaru robót, uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej Zamawiajacego oraz na portalu ogłoszeń www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, a w przedmiarze tym nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, powinno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.
Stosowanie materiałów równoważnych.

-Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w przedmiarze zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.

-Do materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarze, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszym zapytaniem należy załączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

3.2
Okres gwarancji i rękojmi:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
3.3
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.4
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

4.1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.
4.2
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Rynek 16, 38-450 Dukla

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy przepisów ustawy z z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 311 ze zm.).
5.2
W celu uniknięcia konfliktu interesów, Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
5.3
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
5.4
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
5.5
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.6
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.7
Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
5.8
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6 na zasadzie spełnia/nie spełnia
5.9
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

-Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

-Dysponują lub w okresie realizacji zamówienia będą dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia

5.10
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu WYKAZANIA Spełniania warunków udziału w postępowaniu, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PostępowaniA oraz innych wymaganych dokumentów

6.1
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 należy przedłożyć:
 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał.
 2. Aktualny odpis. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w pkt. 5. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Inne wymagane dokumenty:
 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Pełnomocnictwo. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji.
6.2
W przypadku dokumentów złożonych w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.3
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.3
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1.
7.4
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie.
7.6
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
7.7
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.8
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.9
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Andrzej Kusz, e-mail: tel. 609 358 006.

8. Termin związania ofertą

8.1
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert

9.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9.3
Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9.4
Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
9.5
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem niezmywalnym atramentem.
9.6
Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.
9.7
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku pełnomocników oraz członków organów osób prawnych należy dołączyć pełnomocnictwo i/lub odpis z właściwego rejestru.
9.8
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
9.9
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na Przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy i parteru na cele gastronomiczne i handlowe. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
9.10
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.11
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
 1. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
 2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
9.12
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert.
9.13
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Wrocanka 193, 38-204 Tarnowiec do dnia 04.02.2019r..
10.2
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1
Wykonawca określa cenę oferty jako cenę ryczałtową (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz. U. nr 1, poz. 93 z późń. zm.) uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiarze robót (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
11.2
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z należytą starannością.
11.3
W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług, a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4
Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia.
11.5
Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej zobowiązany jest do pełnej analizy dokumentacji przetargowej oraz uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania prawidłowej oferty. Zamawiający wymaga terminowego zakończenia robót, wykonania ich zgodnie z dokumentacją, z pełnym zachowaniem warunków technologicznych i jakościowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną mając na uwadze specyfikę działalności obiektu Zamawiającego, w którym realizowane będzie zamówienie.
11.6
Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty ogółem.
11.7
Wykonawca poda ryczałtową cenę oferty za realizację całości zamówienia w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
11.8
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
11.9
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie.
11.10
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.11
Zamawiający doliczy do ceny oferty również cło
11.12
Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.

12. FORMY ROZLICZANIA realizacji zamówienia.

12.1
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
12.2
Rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w § 1 ust 5 pkt a. wzoru umowy.
12.3
Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez Kierownika Robót faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium „Cena” – 100 pkt.,
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty najniżej skalkulowanej
-----------------------------------------------------------
cena oferty ocenianej
x 100pkt


W kryterium „Cena”, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

14. INFORMACJE o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie
14.2
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu:

-harmonogram rzeczowo – finansowy

14.3
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
14.4
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:

-nie złożono żadnej oferty

-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.

-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

-jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.

14.5
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

-wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

14.6
Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie internetowej: www.portalogloszen.arimr.gov.pl, http://www.masarniawrocanka.pl/.
14.7
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 14.5.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

15.1
Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.
15.2
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

16. Wymagania dotyczące wadium.

16.1
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Pozostałe informacje

17.1
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 311 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396 ze zm.).
17.2
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy i parteru na cele gastronomiczne i handlowe URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z URSZULA ZAJĄC MASARNIA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY URSZULA ZAJĄC.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

  -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 8. Nie przysługuje Pani/Panu:

  -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do niniejszego dokumentu są:
 1. Wzór formularza oferty
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 3. Przedmiar robót
 4. Projekt budowlany
 5. Wzór umowy